REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (z dnia 01.09.2016 roku.) www.sklep.medema.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Sklep internetowy, dalej „Sklep MEDEMA / www.sklep.medema.pl” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu, dalej „Regulamin”.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma MEDEMA przysługują jej wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej pod domeną www.sklep.medema.pl („Strona Internetowa Sklep MEDEMA") w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej Sklep MEDEMA, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.
 3. Firma MEDEMA na podstawie umowy związanej z rejestracją domeny internetowej www.sklep.medema.pl posiada wyłączne prawo do użytkowania tej domeny.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
 8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.
 9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 10. Informacje o Towarze podane na stronie Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 11. Nazwy producentów, marki fabryczne i opisy produktów należą do ich właścicieli. Prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów prawa.
 12. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.
 13. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
 14. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. 
 15. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
 16. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego MEDEMA nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.
 17. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie www.sklep.medema.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu i sposób dostawy.
 18. Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad korzystania ze Strony Internetowej „Sklep MEDEMA” prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt z Nami.


II. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:


III. REJESTRACJA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI


Rejestracja

 1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:
 1. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i akceptowaniu go przez Klienta i zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu
 2. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 1. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego MEDEMA loginu i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.


Składanie zamówień i płatności

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu każdego miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego MEDEMA (www.sklep.medema.pl) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, dopuszcza się również składanie zamówień faksem (58 355 26 44), e-mailem (sklep@medema.pl) oraz poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie niniejszej internetowej - jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Podstawą do rozpoczęcia procesu realizowania zamówienia i wysyłki towaru jest prawidłowo przesłany i wypełniony formularz zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.medema.pl, a następnie płatność on-line. W przypadku zamówienia złożonego mailem, faksem lub poprzez formularz kontaktowy, potwierdzenie złożonego zamówienia nastąpi e-mailem przesłanym zwrotnie przez Sklep MEDEMA z wystawioną fakturą pro-forma, a w przypadku zamówienia telefonicznego musi być przesłane w formie pisemnej mailem (sklep@medema.pl) lub faksem (58 533 48 49).
 3. Zamówienie składane poprzez stronę internetową za pośrednictwem formularza kontaktowego jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz i prawidłowo wpisze dane kontaktowe, podając nazwę produktu, ilość, cenę, dane Zamawiającego (firma/nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon lub adres e-mail) oraz adres dostawy (firma/nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) jeżeli jest inny niż adres Zamawiającego.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza  otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, pracownik działu handlowego skontaktuje się z Kupującym, a jeśli taki kontakt nie będzie możliwy, Sprzedającemu przysługuje prawo do anulowania złożonego zamówienia.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep MEDEMA ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.
 7. Ceny podane na stronie internetowej www.sklep.medema.pl nie zawierają kosztów instalacji zakupionego towaru i szkolenia personelu - chyba, że Strony ustaliły inaczej.
 8. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i  przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania  faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.


IV. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:
 1. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.
 2. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi w taki sam sposób w jaki otrzymaliśmy płatność od Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 3. Sklep MEDEMA ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


V. GWARANCJA


 1. Firma MEDEMA udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest:
 1. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w rozdziale „Reklamacje” niniejszym regulaminie.


VI. REKLAMACJE


 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
 1. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.
 2. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
 1. W przypadku braku danych, o których mowa powyżej, Obsługa Klienta informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 2. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 3. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez  Obsługę Klienta  lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 5. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Obsługę Klienta o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 6. W przypadku nie ustosunkowania się przez Obsługę Klienta do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 7. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
 1. Gwarancji nie podlegają:
 1. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.


VII. ZMIANY REGULAMINU


 1. Firma MEDEMA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie www.sklep.medema.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego MEDEMA nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.